داستان

“مردی که می‌خواست طرّاح مد باشد، در اعتراض به سیاست‌های دولت یونان در قبال پناهجویان خودکشی کرد و چند نفر دیگر…”، داستانی از فرید احمدنژاد

رویا‌ها زیبا‌تر از آنند که حقیقت داشته باشند به رویا می‌مانی دور و دست نیافتنی “سابیر هاکا” “مردی که می‌خواست طرّاح مد باشد، [...]