فردین توسلیان

شعری از فردین توسلیان

‌دیوانه‌ای تنها، میانِ دیگرانم‌ دیوانگی کن پیشِ من، دیوانه‌جانم‌‌… ‌ حرفی ندارم، شعر می‌گویم که شاید شعرم شبیه حرف‌هایم دربیاید ‌ ‌ در [...]